תקנון מועדון לקוחות שני יעקובי

ברוכות הבאות למועדון הלקוחות של  שני יעקובי, (להלן: "הרשת").
מטרת התקנון להסדיר את תנאי מועדון הלקוחות. המועדון מיועד ללקוחות החברה המעוניינות להנות מההטבות ומבצעים העומדים לרשות חברות המועדון בלבד, בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון").

 

 • כללי:
 1. מטרתו של תקנון מועדון הלקוחות הינו להסדיר את התנאים והכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות (להלן: “המועדון”). 
 2. למען הסר ספק, הוראות התקנון מנוסחות בלשון נקבה לצרכי נוחות בלבד, אך הן מתייחסות לשני המינים.
 3. שני יעקובי שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות התקנון מעת לעת, על כל סעיפיו, כולל תנאי הצטרפות, דמי הצטרפות, מסלולי החברות והמוצרים המוצעים בו, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה מוקדמת. תוקפו של השינוי יהא מרגע פרסומו באתר החברה בכתובת shanijacobi.co.il (להלן: "האתר").
 • תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות שלנו:

חברת מועדון תהא מי שעמדה בתנאים הבאים:

 1. כל אדם מגיל 16 רשאי להצטרף אל מועדון הלקוחות, בהצגת תעודת זהות בצירוף ספח או רישיון נהיגה תקף.
 2. קטינה אשר גילה אינו עולה על 18 שנים, המבקשת להצטרף למועדון הלקוחות, תהיה צריכה להגיע אל אחד מסניפי הרשת בליווי אחד מהוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים, עם תעודת זהות וספח של ההורה המלווה.
 3. יובהר כי החברות במועדון היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 4. בעצם עמידה בתנאים המצטברים לעיל, מסכימה חברת המועדון להוראות תקנון זה.
 • דרכי הצטרפות למועדון הלקוחות:
   1. נכון למועד זה, החברות במועדון אינה כרוכה בתשלום.
   2. שני יעקובי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות/חברות במועדון ו/או לבטלם. מובהר כי לרשת הזכות לגבות כספים בעתיד לצורך חידוש החברות במועדון בכפוף לשיקול דעתה ובכפוף לדין.
   3. הודעה בדבר שינוי בגובה דמי ההצטרפות והחברות במועדון, תשלח מבעוד מועד. 
 • ההצטרפות למועדון הלקוחות תעשה באמצעות מילוי טופס בקשה מקוון באתר המסחר של שני יעקובי, או באמצעות טופס אשר ימולא במעמד הרכישה על ידי המוכרת בסניפי הרשת.
 • על מנת להצטרף למועדון החברות יש לספק פרטים מזהים לרבות שם מלא של מבקשת ההצטרפות, פרטי התקשרות לרבות טלפון, דואר אלקטרוני, תאריך לידה.  
 • יובהר, כי לרשת אין כל יכולת לוודא את נכונות הפרטים אשר מצוינים על ידי מבקשת ההצטרפות למועדון. משכך, מלוא האחריות על מתן הפרטים הנכונים הינה על החבר ולא תשמע כל טענה כלפי הרשת לעניין מקרים בהם לא ניתנה הטבה עקב מילוי שגוי או חסר בפרטי חברת המועדון 
 • מובהר כי הרישום למועדון הלקוחות טעון הסכמה מפורשת וחד משמעית למילוי הפרטים האישיים שנזכרו לעיל. כמו כן מבקשת ההצטרפות נדרשת להסכים להכלל במאגר הלקוחות הרשת לצורך קבלת פרסומים שונים, הודעות באמצעות הודעות דוא"ל והודעות טקסט (סמסים), כהגדרתם על פי סעיף החוק  "דבר פרסומת בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (להלן: "חוק התקשורת"). 
 • מובהר כי כל מידע אודות חברת מועדון אשר יישמר במאגרי הרשת יחשב לבעלותה של הרשת, וכי הרישום למועדון הלקוחות טעון הסכמה להכלל במאגר הלקוחות לצורכי קידום פעולותיה של שני יעקובי לשיווק מוצריה  השונים ולקידום קמפיינים  פרסומיים ועריכת ניתוח הדאטה המצטבר אודות חברת המועדון. מובהר כי חברת המועדון מוותרת במפורש על כל טענה ביחס לשימוש במידע האמור  בעניין פרטיות לרבות על פי האמור בחוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981.
  1. שני יעקובי שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לבטל את תנאי החברות במועדון הלקוחות, לרבות הכנסת מוצרים חדשים או גריעת מוצרים אשר יוצעו מעת לעת לחברות המועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לדין. 
 • תוקף החברות במועדון:
 • החברות במועדון הינה למשך זמן של 12  חודשים ממועד ההצטרפות (להלן: "תקופת החברות"). 
 • חידוש החברות בתום תקופת החברות יהיה אוטומטי ובכפוף לדמי חברות כפי שיהיו מעודכנים במועד החידוש.
 • חברת מועדון אשר הצטרפה למועדון לקוחות הרשת מאשרת בזאת כי היא מקבלת את הוראות התקנון זה והיא מסתלקת מכל טענה או דרישה ו/או תביעה ביחס לתקנון. 
  1. שני יעקובי תהא רשאית לסרב לאשר ו/או לבטל את רישומה של לקוחה כחברת מועדון מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתהא חייבת לנמק את סירובה.
 • ביטול החברות במועדון:
  1. חברת מועדון המבקשת לבטל את חברות במועדון הלקוחות, תהא רשאית לעשות כן בכל עת, באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת החברה, באמצעות דוא"ל שכתובתו info@shanijacobi.com. יובהר כי במשלוח הודעת בקשת ביטול החברות, מאשרת החברה כי ידוע לה שעם ביטול החברות היא מוותרת על ההטבות המוצעות לחברות המועדון בלבד. 
  2. ביטול החברות תכנס לתוקפה 7 ימים מיום ההודעה כאמור, אולם יתכנו עיכובים נוספים. במקרה של ביטול חברות במועדון הלקוחות, לא תהא החברה זכאית להחזר ו/או הנחה על דמי החברות ששולמו.
  3. חברה אשר חברותה בוטלה, בכפוף לבקשתה בהודעה בכתב כאמור, תהא רשאית לבקש מחיקת פרטיה האישיים ממאגר החברה.

 

 • ההטבות השמורות לחברות מועדון הלקוחות:
  1. תינתן הנחת בגובה של 10% הנחה עבור הרכישה הראשונה
  2. חברת מועדון תהא זכאית להטבת יום הולדת, הנחה בגובה של 30% על כלל התכשיטים באתר ובחנויות הרשת. ההטבה מוגבלת לרכישה של 4 פריטים בלבד, הזולים מביניהם. הטבת יום הולדת אינה כולל תכשיטי כסף 925 ו/או שובר מתנה. 
 • מימוש הטבות לחברי מועדון הלקוחות:
 • מימוש הטבות השמורות לחברות מועדון, מותנה בסוג ההטבה ובתנאי מימוש הקבועים בתקנון זה. 
 • הרשת תהא רשאית לשנות ולעדכן מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית, את ההטבות לחברות מועדון, בסניפי הרשת ובאתר החברה. במקרה של שינוי או עדכון בהטבות, ישלחו הודעות לחברות המועדון בטרם יעשה השינוי כאמור. 
  1. מימוש ההטבה יעשה בכפוף להצגת תעודה מזהה של בעלת החברות במועדון.
  2. מימוש הטבת יום הולדת והטבת הצטרפות, ניתן למימוש פעם אחת בלבד. 
  3. את הטבת יום ההולדת יהיה ניתן לממש בחודש הקלנדרי של יום ההולדת אשר צוין על ידי הלקוחה בטופס החברות במועדון.
  4. מימוש ההטבה יעשה במעמד רכישה אחת בלבד ואינו ניתן לפיצול על פני מספר רכישות. 
  5. אין כפל הנחות ומבצעים.
 • זיכויים והחלפות:
 • זיכויים והחלפות של מוצרים אשר נרכשו במסגרת הטבה ו/או מבצע לחברות מועדון, ייעשו על פי נהלי החלפות והחזרות של שני יעקובי, כפי שיפורסמו על ידה ובהתאם לשיקול דעתה של הרשת. 
 • ביטול עסקה יתבצע בכפוף להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התש"ע-2010. 
 • שונות:
  1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. 
  2. לבית המשפט המוסמך בתל-אביב תהא הסמכות הייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון זה ולכל סעיפי תנאיו.
  3. מידע נוסף, שאלות והבהרות בכל הנוגע למועדון החברות, לרבות הצטרפות, ביטול חברות ובקשת ביטול דיוור, ניתן לקבל באמצעות פנייה בכתב לשירות לקוחות החברה בדוא"ל שכתובתו info@shanijacobi.com.